Táborový řád spolku Aladin a kamarádi, z.s.     

I. Pojmy

Táborník = účastník tábora, dítě

Vedoucí = oddílový vedoucí, praktikant, zdravotník nebo hlavní vedoucí tábora

Oddílový vedoucí = vedoucí oddílu /družiny/ táborové skupiny

Rodič = zákonný zástupce dítěte (táborníka)

II.     Obecná práva a povinnosti táborníků:

 1. Každý táborník se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných tábornících se okamžitě hlásí vedoucímu.
 2. Bude-li to potřebovat,může se táborník s důvěrou obrátit o radu a pomoc k vedoucím.
 3. Táborník se vyvaruje používání vulgárních výrazů.
 4. Táborník se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny vedoucích.
 5. Táborník neopouští prostor tábora bez vědomí a svolení vedoucích, a to ani do nejbližšího okolí.
 6. Táborník dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 7. Táborník dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve svém pokoji, v posteli, převlečen do nočního oděvu. V době před budíčkem neruší ostatní ze spánku.
 8. Táborník dodržuje odpolední klid. V době odpoledního klidu relaxuje, odpočívá, chová se tiše, neruší ostatní a nepobíhá po chatě.
 9. Táborník nesmí bez souhlasu vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek. Návštěvy na cizích pokojích bez souhlasu všech zde ubytovaných jsou zakázány.
 10. Táborník udržuje svůj pokoj i prostory chaty a okolí v čistotě. Pokoj na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém jej převzal, případné poškození zařízení pokoje hlásí vedoucímu ihned po jeho zjištění.
 11. Táborník dbá na svoji čistotu a pravidelnou hygienu.
 12. Táborník chrání přírodu živou i neživou, šetří vodou i energií.
 13. Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned vedoucímu. Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
 14. Táborník bez dovolení nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení aktivit čisté a v pořádku opět vedoucímu nebo na určené místo.
 15. Táborník si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobilní telefon apod. u svého oddílového vedoucího. Na tábor tyto věci nepatří. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je nebo dojde k jejich poškození, je to výhradně vina dotyčného táborníka a vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.
 16. Táborník nesmí používat mobilní telefon v průběhu denního táborového programu a v době nočního klidu. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla bude táborníkův mobilní telefon uložen u hlavního vedoucího tábora.
 17. Táborník dbá na slušné chování a vystupování při vycházce do okolí, při celodenním výletě, ale i v prostoru chaty.
 18. Táborník nahlásí zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své nebo i svého kamaráda, a to i v případě, kdy mu to nepřipadá významné (včetně klíštěte).
 19. Táborník nastupuje k jídlu vždy umytý a včas. Každý si bere jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a špinavé nádobí dává na určené místo.
 20. Táborník nevstupuje do kuchyně, sem mají přístup pouze pověřené osoby.
 21. Táborník udržuje svou láhev na pití v čistotě a dodržuje pitný režim.
 22. Táborník nesmí přechovávat na pokoji potraviny (s výjimkou uzavřených sladkostí a čerstvého pití).
 23. Táborník má přísně zakázáno (z důvodu prevence otravy / zkažení žaludku): (i)  konzumovat houby a jiné lesní plody bez dohledu dospělé
  osoby a (ii) pít vodu z neznámých studní a jiných neznámých zdrojů.
 24. Táborník má povoleno venkovní koupání jen se souhlasem vedoucího. Při venkovním koupání musí být vždy přítomna dospělá osoba.
 25. Pro táborníky platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových, omamných či psychotropních látek. Zjištění porušení tohoto pravidla u táborníka je důvodem k okamžitému vyloučení z tábora bez finanční náhrady.
 26. Táborník dodržuje požární předpisy. Pro všechny táborníky platí zákaz svévolné manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). Při pobytu u ohně musí táborník bez výhrad plnit pokyny vedoucích. Rozdělávat oheň/ manipulovat s ohněm může táborník jen v rámci programu a jen za osobní přítomnosti vedoucího.

III.   Organizace tábora

 1. Na tábor přijímáme děti od 6 do 15 let, které navštěvují základní školu (tj. mají za sebou 1. třídu nebo max. vycházejí z 9. třídy).
 2. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku naskenujte a pošlete na e-mail: aladinuvtabor@centrum.cz, případně doručte poštou/osobně (Vyhlídalova 33, Ostava - Heřmanice, PSČ 713 00). O akceptaci přihlášky s ohledem na maximální kapacitu tábora budou rodiče informováni e-mailem.
 3. Podmínkou definitivního přijetí dítěte na tábor je v termínu uhrazená cena tábora.
 4. Před odjezdem dítěte na tábor musí rodiče odevzdat dětským lékařem potvrzený "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte", "prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte" a originál nebo fotokopii karty zdravotní pojišťovny.
 5. Táborový den se řídí denním režimem, jehož pravidelnou součástí je odpolední klid (zpravidla 13 hod - 15 hod) a noční klid (po 21 hod, výjimečně může být odložen)
 6. Pro táborníky je zajištěna strava 5x denně a celodenní pitný režim.
 7. Návštěvy na táboře nejsou doporučeny. Povoleny jsou jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez jeho souhlasu nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.
 8. V rámci možností internetového připojení jsou rodiče táborníků průběžně informováni o dění na táboře formou fotografií umístěných na internetových stránkách. Adresa stránek, přístupové jméno a heslo je rodičům táborníků sděleno před odjezdem jejich dítěte na tábor.
 9. Kontakt s dítětem doporučujeme následujícími způsoby (seřazeno dle priority od nejvhodnějšího po nejméně vhodný způsob kontaktu):   (i) pište dětem papírové dopisy, pohlednice apod., (ii)  posílejte dětem komentáře v rámci internetové fotogalerie, (iii)  kontaktujte dítě prostřednictvím telefonu 731 68 19 68  v době odpoledního klidu, (iv) v zásadě nedoporučujeme kontaktovat dítě na jeho mobilní telefon ani ho přijet navštívit.
 10. Při jakékoliv nestandardní situaci, vážnějších zdravotních problémech dítěte či opakovaném problémovém chování dítěte, bude hlavní vedoucí tábora kontaktovat rodiče táborníka.

IV.   Platby

 1. Cenu tábora je nutné uhradit do 20. května na bankovní účet vedený u Fio banky,  č.ú.:  2000712453/2010, jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr a do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte (NUTNÉ, abychom platbu správně identifikovali!!!) - např. VS 01062006 u dítěte narozeného 1.6.2006 a do poznámky Josef Novák.
 2. Pozdější odjezd na tábor anebo dřívější návrat je nutno předem projednat s hlavním vedoucím tábora.
 3. V případě kratšího pobytu dítěte, vracíme 200,00 Kč/ den, jen pokud je pobyt zkrácen ze zdravotních důvodů.
 4. Odhlásíte-li dítě do 30 dnů před odjezdem na tábor, budeme účtovat storno poplatek 1.000,00 Kč. Odhlásíte-li dítě do 15 dnů před odjezdem na tábor, budeme účtovat storno poplatek 50% z ceny tábora. Je možno zajistit za dítě náhradu bez stornovacího poplatku.  V případě neomluvené účasti je stornovací poplatek ve výši 100% ceny tábora (částka bude použita na rozvoj tábora a nákup materiálu pro hry a odměny dětem).
 5. V případě nepředvídatelných skutečností způsobených vyšší moci (např. přírodní pohromy) si spolek Aladin a kamarádi z.s. vyhrazuje právo tábor zrušit. V takovém případě bude vrácena celá částka po odečtení již realizovaných, nestornovatelných výdajů (např. pojištění, storno poplatky apod.).
 6. Fakturu nebo jiné potvrzení o účasti /úhradě tábora vystavujeme jen na základě žádosti rodiče (žádost je možné zaslat na e-mail: aladinuvtabor@centrum.cz).

V.      Ostatní

 1. Každý táborník je hned na začátku tábora seznámen s táborovým řádem (neformálně - řekneme si, co se smí a nesmí, zahrajeme si hru apod. - chceme, aby tábor děti bavil, ne aby se zde cítily příliš svazovány zformalizovanými povinnostmi) a je povinen respektovat a dodržovat pravidla v řádu uvedená.
 2. Za porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím, v případě zvlášť závažného či opakovaného porušování pravidel může hlavní vedoucí rozhodnout o vyloučení táborníka z tábora bez finanční náhrady.
 3. Táborníci, kteří se stanou členy spolku Aladin a kamarádi, z.s. (souhlas se členstvím je součástí přihlášky na tábor) jsou úrazově pojištěni v rámci projektu České rady dětí a mládeže Úrazové pojištění pro sdružení dětí a mládeže.
 4. Doporučujeme věci dítěte viditelně a čitelně označit jménem, do zavazadla dítěte vložit 1x seznam věcí a zavazadlo označit visačkou se jménem dítěte.
 5. Táborníkem se může stát pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.   
 6. Pokud dítě bere pravidelně nějaké léky, je povinností rodičů dát je dítěti s sebou v potřebném množství a při odjezdu dát pokyny k užívání zdravotníkovi tábora. Na jakékoliv zdravotní potíže dítěte je potřeba upozornit zdravotníka tábora (žaludeční problémy, urologické problémy, migrény, psychické problémy atd.).
 7. Pokud má dítě speciální stravovací režim (celiakie, vegetariánství apod.) je toto nutné nahlásit dopředu před podáním závazné přihlášky hlavnímu vedoucímu tábora.
 8. Pokud dítě špatně snáší jízdu autobusem, vybavte dítě léky proti nevolnosti a upozorněte na tuto skutečnost hlavního vedoucího tábora či zdravotníka.
 9. Rodiče potvrzují podpisem přihlášky na tábor seznámení s táborovým řádem a vyjadřují s ním souhlas.


Datum zveřejnění: 8.1.2017

Zveřejněno zde: https://aladinuv-detsky-tabor.webnode.cz/